La incorporació de la tablet per part del professorat, gràcies a aplicacions com Additio App, ha suposat un gran avenç en el control i la gestió de les tasques diàries i el seguiment de l’alumnat.

L’ús de les TIC dins l’àmbit educatiu també pot aportar beneficis als alumnes com per exemple amb la flipped classroom, o classe a l’inrevés, un nou mètode educatiu que aposta per invertir l’ordre tradicional de la classe i permet adquirir conceptes de manera més pràctica.

Amb aquest sistema d’ensenyament-aprenentatge, l’ordre de les activitats s’altera i els nens comencen el procés d’aprenentatge fora de l’aula, per després treballar i compartir els coneixements adquirits amb el professor i amb la resta d’alumnes. L’enfoc d’aquesta metodologia és revolucionari i l’aplicació a la classe és molt senzilla.

Les noves tecnologies juguen un paper important en aquesta nova manera d’educar, ja que els recursos digitals són els escollits per a difondre la informació. La tecnologia no només aporta als estudiants els mitjans per dur a terme la investigació en línia i el domini de les habilitats tecnològiques necessàries, sino que també ofereix al professorat l’oportunitat de millorar les seves sessions educatives i donar sentit a l’ús de les TIC a l’aula.